សំណើសុំចុងក្រោយស្ដីពីសំណងរបស់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណី អនុលោមតាមវិធាន ៨០ ស្ទួន នៃវិធានផ្ទៃក្នុង និងឧប្បសម្ព័ន្ធសំងាត់

Posted Thu, 11/07/2013 - 11:06 / Updated Sun, 01/29/2017 - 06:30
Download file
Text DocumentE218_7_6_KH.PDF
5.15 MB
Document Number
E218/7/6
Document Date
Case សំណុំ​រឿង ​០០២​/០១​សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
Document Type
Filed by ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី
Parent Document