ព័ត៌មានបន្ថែមលើសំណើសុំចុងក្រោយស្តីពីសំណងរបស់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី អនុលោមតាមវិធាន ៨០ ស្ទួន នៃវិធានផ្ទៃក្នុង

Posted Tue, 12/10/2013 - 10:59 / Updated Sun, 01/29/2017 - 06:30
Download file
Text DocumentE218_7_6_1_KH.PDF
667.06 KB
Document Number
E218/7/6/1
Document Date
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំ​រឿង ​០០២​/០១​
Related Indicted Person
Document Type
Filed by ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី
Parent Document