មតិគាំទ្ររបស់មេធាវីការពារក្តីលោក ខៀវ សំផន ចំពោះសំណើពីរដំបូងរបស់មេធាវីការពារក្តីលោក នួន ជា សុំឲ្យទទួល និងពិចារណាទៅលើភ័ស្តុតាងបន្ថែមទាក់ទងនឹងបណ្តឹងសាទុក្ខ

Posted Tue, 09/09/2014 - 16:00 / Updated Sun, 01/29/2017 - 06:30
Download file
Text DocumentF2_1_1_KH.PDF
408.33 KB
Document Number
F2/1/1
Document Date
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំ​រឿង ​០០២​/០១​
Related Indicted Person
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី