ការ​គាំ​ទ្រ​សំណើរ​របស់​លោក​ នួន ជា សុំ​ឲ្យ​ទទួល​យក​ជា​ភស្ដុតាង​នូវ​ទូរ​លេខ​ការ​ទូត​ចំនួន ១១

Posted Fri, 02/05/2016 - 16:41 / Updated Sun, 01/29/2017 - 06:30
Download file
Text DocumentE383_1_KH.pdf
228.44 KB
Document Number
E381/1
Document Date
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី