សំណើសា​ជា​ថ្មី​របស់​មេ​ធាវី​ការ​ពារ​ក្ដី​លោក​ ខៀវ សំផន សុំ​ស្ដាប់​សក្ខី​កម្ម​សាក្សី 2-TCE- 87 និង 2-TCE-99

Posted Fri, 08/19/2016 - 22:22 / Updated Sun, 01/29/2017 - 06:30
Download file
Text DocumentE408_6_KH.pdf
194.12 KB
Document Number
E408/6
Document Date
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី