ចម្លើយ​តប​របស់​មេ​ធាវី​ការ​ពារ​ក្ដី​លោក ខៀវ សំផន ទៅ​នឹង​សំណើ​របស់​សហ​ព្រះ​រាជ​អាជ្ញា​អន្ដរ​ជាតិ​ សុំ​ឲ្យ​ទទួល​យក​ឯក​សារ​ចំនួន ៣៥ ពី​សំណុំ​រឿង ០០៤ (ឯកសារ​ E319/52)

Posted Wed, 09/14/2016 - 20:18 / Updated Sun, 01/29/2017 - 06:30
Download file
Text DocumentE319_52_3_KH.pdf
13.91 MB
Document Number
E319/52/3
Document Date
Case សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Parent Document