សេ​ច​ក្ដី​សង្ខេប​របស់​ក្រុម​មេ​ធាវី​ការ​ពារ​ក្ដី​ លោក ខៀវ សំផន ឆ្លើយ​តប​ទៅ​នឹង​សំណើរ​បស់​សហ​មេ​ធាវី​នាំ​មុខ​តំណាង​ដើម​បណ្ដឹង​រដ្ឋ​ប្ប​វេណី​សុំ​សេច​ក្ដី​បញ្ជាក់​ទាក់​ទង​នឹង​បទ​ចោទ​ដែល​នៅ​សេស​សល់​ក្នុង​សំណុំ​រឿង ០០២

Posted Fri, 10/14/2016 - 08:57 / Updated Sun, 01/29/2017 - 06:30
Download file
Text DocumentE439_1_KH.pdf
3.06 MB
Document Number
E439/1
Document Date
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី