អនុស្សរណៈរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ស្តីពី “សេចក្តីសម្រេចលើសំណើបន្ទាន់លើកទីពីររបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ សុំការអនុញ្ញាតផ្តល់ឯកសារសម្ងាត់សំណុំរឿង ០០២ ទៅឲ្យមេធាវីការពារក្តី មាស មុត ក្នុងសំណុំរឿង ០០៣”​

Posted Mon, 07/10/2017 - 14:27 / Updated Mon, 07/10/2017 - 14:29
Download file
Text DocumentE442_3_1_KH.pdf
102.68 KB
Document Number
E442/3/1
Document Date
Case សំណុំរឿង​ ០០៣​
Related Indicted Person
Document Type
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង