ការឆ្លើយតបរបស់លោក ខៀវ សំផន ទៅនឹងសហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ស្តីពីការបន្ថែមពេលវេលា និងបង្កើនចំនួនទំព័រនៃសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីបណ្តឹងសាទុក្ខ

Posted Fri, 04/26/2019 - 10:45 / Updated Fri, 04/26/2019 - 10:45
Download file
Text DocumentF42_1_KH.PDF
1.42 MB
Document Number
F42/1
Document Date
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
Document Type
Filed by អង្គភាពគាំពារការការពារក្តី