ម្លើយ​តប​ទៅនឹង​សំណើរបស់​សហព្រះរាជអាជ្ញា​ សុំ​ឲ្យ​ដាក់​បញ្ជូល​ទីតាំង​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ផ្សេងទៀត​ទៅ​ក្នុង​ក្រប​ខ័ណ្ឌ​នៃការ​ជំនុំ​ជម្រះ​នៅដំណាក់​កាល​ដំបូង ក្នុង​សំណុំ​រឿង​០០២

Posted Thu, 02/16/2012 - 12:58 / Updated Thu, 02/16/2012 - 12:58

Summary


Download file
Text DocumentE163_4_KH.PDF
3.11 MB
Document Number
E163/4
Document Date
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Parent Document