បញ្ជីមូលដ្ឋានសំអាងផ្លូវច្បាប់ប្រើប្រាស់ជាឯកសារយោងនៃ សំណើសុំឲ្យពិនិត្យសម្រេចឡើងវិញ លើពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណី 08-VU-2258 (D22/0039)

Posted Thu, 04/18/2013 - 11:26 / Updated Sun, 01/29/2017 - 06:30
Download file
Text DocumentD404_2_4.6.1_KH.PDF
32.67 KB
Document Number
D404/2/4.6.1
Document Date
Case សំណុំរឿង ០០២
Related Indicted Person
Document Type
Filed by ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី
Parent Document