បញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធនៃសារណាជូនដំណឹងអំពីការដកដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី 2-TCCP-282 ចេញពីបញ្ជីដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ដែលនឹងត្រូវកោះហៅឲ្យមកផ្តល់សក្ខីកម្ម នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង (ឯកសារ E305/7.1.3)

Posted Wed, 11/26/2014 - 12:33 / Updated Sun, 01/29/2017 - 06:30
Download file
Text DocumentE2_40.1_KH.PDF
448.27 KB
Document Number
E2/40.1
Document Date
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
Document Type
Filed by ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី
Parent Document