ចម្លើយ​តប​របស់មេ​ធាវីកា​រពារ​ក្ដី​ លោក ​ខៀវ សំផន ទៅ​នឹង​បណ្ដឹង​សាទុក្ខ​ភ្លាមៗ​របស់​ដើម​បណ្ដឹង​រដ្ឋ​ប្ប​វេណី​ ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​អំពើ​រំលោភ​សេព​សន្ទវៈ​ក្រៅ​អាពាហ៍​ពិពាហ៍​

Posted Tue, 11/22/2016 - 13:16 / Updated Sun, 01/29/2017 - 06:30
Download file
Text DocumentE306_7_3_1_2_KH.pdf
907.19 KB
Document Number
E306/7/3/1/2
Document Date
Case សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Related Indicted Person
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Parent Document