ឧបសម្ព័ន្ធ ឆ(២) ទឡ្ហីករណ៍អំពីភាពអាចទទួលយកបានសម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ភាពមិនអាចទទួលយកបានជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីសម្រាប់ភាពមិនគ្រប់គ្រាន់នៃភស្តុតាង។ល។ (ក្រុមមេធាវីជាតិ)

Posted Wed, 10/09/2019 - 16:00 / Updated Wed, 10/09/2019 - 16:03
Download file
Text DocumentD384_5.2.7.1_KH.PDF
1.9 MB
Document Number
D384/5.2.7.1
Document Date
Case សំណុំរឿង​ ០០៤
Related Indicted Person
Document Type
Filed by ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី