ឧបសម្ព័ន្ធ ឆ(២) ទឡ្ហីករណ៍អំពីភាពអាចទទួលយកបានសម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ភាពមិនអាចទទួលយកបានជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីសម្រាប់ភាពមិនគ្រប់គ្រាន់នៃភស្តុតាង។ល។ (ក្រុមមេធាវីជាតិ)

Posted 09 octobre 2019 / Mis à jour 09 octobre 2019
Download file
Text DocumentD384_5.2.7.1_KH.PDF
1.9 Mo
Document Number
D384/5.2.7.1
Document Date
Casse សំណុំរឿង​ ០០៤
Personne concernée
Document Type
Filed by ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី