ការធ្វើ​សេចក្តី​សន្និដ្ឋាន​បញ្ចប់​ការពិភាក្សា​ដេញដោល​ក្នុង​សំណុំរឿង០០១​ នៅ​ថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៩