សវនាការ​ថ្ងៃទី ២០៩

សា​ធារណៈ​ជន​ចំនួន ៤៣១ នាក់​ ចូលរួម​តាម​ដាន​សវ​នាការ​ដោយ​ផ្ទាល់។

  • Hearing date :
  • Public attendance : 431 persons