សៀវភៅចុះបណ្តឹងឧទ្ធរណ៏នៃបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់ មាស មុតប្រឆាំងនឹងការបដិសេធរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត Harmon នូវពាក្យសុំរបស់គាត់ សុំប្តឹងអង្គបុរេជំនុំជម្រះឲ្យទទួលពិនិត្យ និង ចាត់ការលើសំណើសុំមោឃភាពដីកាកោះឲ្យបង្ហាញខ្លួនបឋម

Posted 07 juillet 2015 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentA77_1_1_KH.pdf
108.29 Ko
Document Number
A77/1/1
Document Date
Casse សំណុំរឿង​ ០០៣​
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី