ការឆ្លើយតបរបស់ មាស​ មុត ទៅនឹងចម្លើយរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិដែលតបទៅនឹងសំណើរបស់មាស មុត សុំឰ្តទុកជាមោឃៈនូវដីកាបង្គាប់ឱ្យនាំខ្លួនចេញនៅថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៤

Posted 07 juillet 2015 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentD130_2_KH.pdf
1.03 Mo
Document Number
D130/2
Document Date
Casse សំណុំរឿង​ ០០៣​
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី