ឯកអគ្គរាជទូត ឯកអគ្គរដ្ឋទូត និងតំណាងអង្គទូត ពីស្ថានទូតចំនួន ១៣ នៅភ្នំពេញ បានចូលរួមក្នុង ដំណើរ ទស្សនៈកិច្ចទៅ ទស្សនាកំបូល ជាទីតាំងដែលបានដាក់ស្នើជាកន្លែងសំរាប់អង្គជំនុំជម្រះ វិសាមញ្ញ ។

ឯកអគ្គរាជទូត ឯកអគ្គរដ្ឋទូត និងតំណាងអង្គទូត ពីស្ថានទូតចំនួន ១៣ នៅភ្នំពេញ បានចូលរួមក្នុង ដំណើរ ទស្សនៈកិច្ចទៅ ទស្សនាកំបូល ជាទីតាំងដែលបានដាក់ស្នើជាកន្លែងសំរាប់អង្គជំនុំជម្រះ វិសាមញ្ញ ។
Released Date