ការឆ្លើយតបទទៅនឹងចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាទៅនឹងបណ្តឹងសាទុក្ខភ្លាមៗរបស់ នួន ជា ប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ទាក់ទងនឹងភាពត្រឹមត្រូវនៃកិច្ចស៊ើបសួរ

Posted 07 février 2012 / Mis à jour 07 février 2012

Résumé


Download file
Text DocumentE116_1_5_KH.PDF
559.54 Ko
Document Number
E116/1/5
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Parent Document