នរណាខ្លះនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការ

ដើម្បី​ជា​ជំនួយ​ដល់អ្នក​សារព័ត៌មាន​និងសាធារណជន​ទូទៅ​ដែលតាមដាន​ការផ្សាយវីដេអូ​បន្តផ្ទាល់​អំពីសវនាការ​របស់ អ.វ.ត.ក យើងបានបង្កើត​ទំព័រមួយ​ដែលមានឈ្មោះថា នរណាខ្លះ​នៅក្នុង​បន្ទប់សវនាការ ដែលរកអ្នកអាចឃើញនៅ http://www.eccc.gov.kh/kh/who-is-who។​ នៅលើ​ទំព័រ​នេះ សាធារណជន​នឹង​ឃើញ​រូបថត​និងប្រវត្តិរូបសង្ខេប​របស់​ចៅក្រមនិងភាគី​ទាំងឡាយដែល​មានវត្តមាន​នៅក្នុង​បន្ទប់​សវនាការ។