អតីត​អ្នកឆ្លើយឆ្លង​ព័ត៌មាន​សង្គ្រាម​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​នៅ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១០