លិខិតរបស់លោក នួន ជា ជូនចំពោះលោកប្រធាននៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង នៅថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ អំពី៖ ការលះបង់សិទ្ធិចូលរួមសវនាការ

Posted 18 décembre 2012 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE1_155.4_KH[1].pdf
40.54 Ko
Document Number
E1/155.4
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី