ការចុះបញ្ជី​បណ្ដឹង​សាទុក្ខ - បណ្ដឹង​សាទុក្ខ​ប្រឆាំងនឹង​សេចក្ដី​សម្រេច​ផ្ទាល់មាត់​របស់​អង្គជំនុំជម្រះ​ក្នុងការ​បដិសេធ​សិទ្ធិ​របស់ អៀង សារី ក្នុងការ​ចូលរួម​ដំណើរការ​​នីតិវិធី​បន្ទប់​សវនាការ​និងការហាមឃាត់មិនឲ្យថតវីដេអូនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសវនាការ

Posted 24 décembre 2012 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE238_9_1_KH.pdf
71.76 Ko
Document Number
E238/9/1
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង