សារណាតបរបស់ អៀង សារី ទៅនឹងចម្លើយតបរបស់សហព្រះរាជអាជ្ញាទៅនឹងបណ្តឹងសាទុក្ខរបស់គាត់ជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចដោយផ្ទាល់មាត់របស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបដិសេធសិទ្ធិរបស់គាត់ដើម្បីមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់សវនាការ និងហាមឃាត់មិនឲ្យមានការថត វីដេអូចំពោះរូបគាត់នៅក្នុងបន្ទប់ឃ

Posted 16 janvier 2013 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE238_9_1_3_KH.PDF
532.29 Ko
Document Number
E238/9/1/3
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Parent Document