ទម្រង់បែបបទព័ត៌មានអំពីជនរងគ្រោះ

សាធារណជនដែលមាន​បំណង​ដាក់ពាក្យ​សុំតាំងខ្លួន​ជា​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី ឬ​ពាក្យបណ្តឹង​ធម្មតា សម្រាប់​បទឧក្រិដ្ឋ​នានា​ដែល​អាច​ស្ថិតក្រោម​ដែន​យុត្តាធិការ​របស់ អ.វ.ត.ក ត្រូវតែ​បំពេញ "ទម្រង់​បែបបទ​ព័ត៌មាន​អំពី​ជនរងគ្រោះ" ផ្ញើមក​អង្គភាព​គាំពារ​ជនរងគ្រោះ​នៃ អ.វ.ត.ក។

ប្រសិនបើត្រូវការជំនួយក្នុងការបំពេញទម្រង់បែបបទសូមទាក់ទង៖

អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)
ផ្លូវជាតិលេខ៤ សង្កាត់ចោមចៅ ខ័ណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ
រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ប្រអប់សំបុត្រលេខ ៧១
ទូរស័ព្ទលេខៈ +៨៥៥ (០)២៣ ៨៦១ ៨៩៣
                  +៨៥៥ (០)៩៧ ៧៤២ ៤២ ១៨

  សូមទាញយក "ទម្រង់បែបបទព័ត៌មានអំពីជនរងគ្រោះ" នៅខាងក្រោម៖