សវនាការបឋមក្នុងសំណុំរឿង ០០២

អង្គជំនុំជម្រះ​សាលាដំបូង​ចាប់ផ្តើម​បើក​​សវនាការ​បឋម​រយៈពេល៤ថ្ងៃ ក្នុងសំណុំរឿង ០០២ ប្រឆាំងនឹង ខៀវ សំផន, អៀង សារី, នួន ជា និង អៀង ធីរិទ្ធ ។

Date
Display on key events timeline
Yes
Photo