ការប្រកាសដោយ​ផ្ទាល់មាត់​អំពី​ការបំបែក​សវនាការ​ក្នុង​សំណុំរឿង ០០២