សវនាការ​ថ្ងៃទី​ ១៨៨

សា​ធារណៈ​ជន​ចំនួន ៦៤០ នាក់​ តាម​ដាន​សវនាការ​ដោយ​ផ្ទាល់។

  • Hearing date :
  • Public attendance : 640 persons