សវនាការ​ថ្ងៃទី​ ២០១

សា​ធារណៈ​ជន​ចំនួន ៣៤២ នាក់​ តាម​ដាន​សវនាការ​ដោយ​ផ្ទាល់។

  • Hearing date :
  • Public attendance : 342 persons