សវនាការ​ថ្ងៃទី ២០៦

សា​ធារណៈ​ជន​ចំនួន ៤៧៩ ចូលរួម​តាម​ដាន​សវ​នាការ​ដោយ​ផ្ទាល់។

  • Hearing date :
  • Public attendance : 479 persons