សវនាការ​ថ្ងៃទី ២០៨

សា​ធារណៈ​ជន​ចំនួន ៥៦៣ នាក់​ ចូលរួម​តាម​ដាន​សវ​នាការ​ដោយ​ផ្ទាល់។

  • Hearing date :
  • Public attendance : 563 persons