សវនាការ​ថ្ងៃទី ២១១

សា​ធារណៈ​ជនចំ​នួន ៤៧៥ នាក់​ ចូល​រួម​តាម​ដាន់​សវនាការ​ដោយ​ផ្ទាល់។

  • Hearing date :
  • Public attendance : 475 persons