ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់ការសួរដេញដោលលើសំណុំរឿង ០០២/០១