សវនាការលើសំណុំរឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥