សវនាការលើសំណុំរឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥