សវនាការលើសំណុំរឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥