សវនាការលើសំណុំរឿង ០០២/០២ ថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥