សៀវភៅចុះបណ្តឹងឧទ្ធរណ៏នៃបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍របស់មាស មុតប្រឆាំងនឹងដីកាសម្រេចលើសំណើរបស់ សហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិ ដែលស្នើឲ្យបដិសេធការតែងតាំងសហមេធាវីការពារក្តី មាស មុត នៅលើមូលដ្ឋានទំនាស់ផលប្រយោជន៍ដែលមិនអាចផ្សះផ្សាបាន

Posted 07 juillet 2015 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentD56_19_12_KH.pdf
1.07 Mo
Document Number
D56/19
Casse សំណុំរឿង​ ០០៣​
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី
Parent Document