សៀវភៅចុះបណ្តឹងឧទ្ធរណ៏របស់សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ មាស មុត ស្តីពីបណ្តឹងឧទ្ធរណ៏ប្រឆាំងនឹងការបន្ដបដិសេធរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត Harmon មិនដាក់សំណើសុំការពិចារណាទាំងឡាយរបស់ មាស មុត ទៅក្នុងសំណុំរឿង និងចាត់ការលើសំណើទាំងនេះ

Posted 07 juillet 2015 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentD103_KH.pdf
3.12 Mo
Document Number
D103
Document Date
Casse សំណុំរឿង​ ០០៣​
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី