ការឆ្លើយតបទៅនឹងចម្លើយតបរបស់សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីទៅនឹងសំណើលើកទីប្រាំមួយរបស់ នួន ជា ពាក់ព័ន្ធនឹងភស្តុតាងបន្ថែមលើបណ្តឹងសាទុក្ខ

Posted 07 octobre 2015 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentF2_8_4_KH.pdf
7.93 Mo
Document Number
F2/8/4
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំ​រឿង ​០០២​/០១​
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី