សំណើរ​ដំបូង​លើ​វិ​ធាន​ ៨៧(៤) របស់​ នួន ជា ស្នើ​សុំ​ឲ្យ​ទទួល​យក​ឯក​សារ​ចំនួន ១៥ទាក់​ទង​នឹង​សក្ខី​កម្ម​ អ៊ីសា ឧស្មាន (2-TCE-95)(អំពីប្រវត្ដិ​ ភាព​ឯក​រាជ និង​ភាព​មិន​លម្អៀង និង​ចំនួនមនុស្ស​ស្លាប់)

Posted 11 février 2016 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE367_4_KH.pdf
1.44 Mo
Document Number
E367/4
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី