សហ​ចៅ​ក្រ​មស៊ើប​អង្កេត​ចេញ​ដី​កា​សម្រេច ​បំបែក​សំណុំរឿ​ងទាក់​ទង ​អ៊ឹម ​ចែម ​ចេញ​ពី​សំណុំ​រឿង​ ០០៤​

សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានចេញដីកាសម្រេចបំបែកសំណុំរឿងជនត្រូវចោទ អ៊ឹម ចែម ចេញពីសំណុំរឿង ០០៤ ហើយចាត់ជាសំណុំរឿងថ្មីមួយ គឺសំណុំរឿង ០០៤/០១។ការបំបែកសំណុំរឿងនេះ គឺដើម្បីធានាសិទ្ធិរបស់ជនត្រូវចោទចំពោះការកំណត់បទចោទប្រឆាំងនឹងរូបគាត់ដោយគ្មានការពន្យារពេល។

ដោយពិចារណាដល់សេចក្តីជូនដំណឹងពីការបិទបញ្ចប់កិច្ចស៊ើបសួរប្រឆាំង អ៊ឹម ចែម ដែលបាន
ចេញកាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ខណៈដែលការស៊ើបអង្កេតប្រឆាំងនឹងជនត្រូវចោទផ្សេងទៀត ក្នុងសំណុំរឿង ០០៤ កំពុងតែនៅបន្តនៅឡើយ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត យល់ឃើញថា វាជាការត្រឹមត្រូវ និងដើម្បីផលប្រយោជន៍ យុត្តិធម៌គឺត្រូវបំបែកជនត្រូវចោទអ៊ឹម ចែម ចេញពីសំណុំរឿង០០៤។ ការណ៍នេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យនីតិវិធីប្រឆាំងនឹង
អ៊ឹម ចែម ឈានដល់ការបិទបញ្ចប់ ខណៈដែលការស៊ើបអង្កេតនៅតែបន្តចំពោះផ្នែកដែលនៅសេសសល់ ក្នុងសំណុំរឿង ០០៤។

លោកអ្នកអាចរកបានដីកាសម្រេចបំបែកសំណុំរឿងនេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ អ.វ.ត.ក
http://www.eccc.gov.kh/document/court/36609