ចម្លើយ​តប​របស់​សហ​មេធាវី​នាំមុខ​ទៅ​នឹង​សំណើ​ទី​ពីរ​ និង​ទីបី របស់​ នួន ជា ស្ដី​ពី​មន្ទី​រ​សន្ដិ​សុខ​ និង​ការ​បោស​សម្អាត​ផ្ទៃក្នុង​

Posted 05 mai 2016 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE392_1_KH.pdf
1.12 Mo
Document Number
E392/1
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី