ដីកាបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅពិនិត្យអនុលោមតាមវិធានផ្ទៃក្នុង ៦៦(៤) សំណុំរឿង០០៤/០១ (អ៊ឹម ចែម)

នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦ សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតបានចេញដីកាបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅពិនិត្យ អនុលោមតាមវិធានផ្ទៃក្នុង ៦៦(៤) ដោយស្នើ ឲ្យសហព្រះរាជអាជ្ញាចេញដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពរ។ យោងតាមវិធានផ្ទៃក្នុង៦៦(៥) សហព្រះរាជអាជ្ញាមានរយៈពេលបីខែដើម្បីចេញដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពរនេះ។

បន្ទាប់មក មេធាវីនឹងទទួលបានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឆ្លើយតបនទៅនឹងដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពរ។ 

សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនឹងចេញដីកាដំណោះស្រាយក្នុងពេលសមស្រប ក្រោយពីទទួលបានដីកាសន្និដ្ឋានស្ថាពរ និងចម្លើយតបពី ភាគីទាំងពីរ។

ផ្អែកលើបច្ចុន្បន្នភាពនៃគម្រោងផែនការបញ្ចប់ការងាររបស់ អ.វ.ត.ក ចុះថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ ដីកាដំណោះស្រាយនឹងរំពឹងថា ត្រូវចេញនៅក្នុងអំឡុងត្រីមាសទីមួយនៃឆ្នាំ ២០១៧។