[កោសលុប] សំណើលើក​ទី​មួយ​​របស់​ នួន ជា អនុ​លោម​តាម​វិធា​ន​ ៨៧(៤) ស្នើ​សុំ​កោះ​ហៅ​សាក្សី​មួយ​រូប​និង​ទទួល​យក​កិច្ច​សម្ភាសន៍​សាក្សី​មួយ​សម្រាប់​វគ្គ​សវនាការ​ស្ដី​ពី មន្ទីរ​សន្ដិ​សុខ​ភ្នំ​ក្រោល​នៃ​សំណុំ​រឿង​០០២/០២

Posted 26 août 2016 / Mis à jour 29 janvier 2017
Download file
Text DocumentE390_1_Redacted_KH.pdf
514.16 Ko
Document Number
E390/1
Document Date
Casse សំណុំរឿង ០០២សំណុំរឿង ០០២/០២
Personne concernée
Document Type
Filed by មេធាវីការពារក្ដី