សវនាការ​ថ្ងៃ​ទី ២៤៣ ក្នុង​សំណុំ​រឿង ០០២/០២

  • Hearing date :
  • Public attendance : 22 persons