ព័ត៌មានសង្ខេប​ទាក់ទង​នឹង​បណ្ដឹង​សាទុក្ខ​ក្នុង​សំណុំ​រឿង ០០២/០១

អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អ។ វ។ ត។ ក) នឹងប្រកាសសាលដីការបស់ខ្លួនលើបណ្តឹងសាទុក្ខនៅក្នុងសំណុំរឿង ០០២/០១ ប្រឆាំងនឹងនួនជានិងខៀវសំផននៅម៉ោង ៩ ព្រឹកថ្ងៃពុធទី ២៣ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១៦ នៅក្នុងសាលសវនាការនៃអ. វ. ត. ក. ។ ប្រធានអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនឹងអានសេចក្តីសង្ខេបនៃការវិនិច្ឆ័យលើបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍។ ការអានអាចចំណាយពេល ២-៣ ម៉ោង។

សន្និសីទសារព័ត៌មានជាមួយភាគីនឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅក្នុងសាលសវនាការបន្ទាប់ពីការប្រកាសសាលក្រម។

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ សូមទាក់ទង៖

លោកស្រី ហាយ៉ាត់ អាបូសាឡេស
មន្រ្តីផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈ
ទូរសព្ទដៃ៖ +៨៥៥ (០) ១២ ៤៨៨ ៩៣៦      
ទូរសព្ទលើតុ៖ +៨៥៥ (០) ២៣ ៨៦០ ១៩១
អ៊ីមែល៖ abusaleh@un.org

លោក នេត្រ ភក្រ្តា
មន្តី្រនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ទូរសព្ទដៃលេខ៖ +៨៥៥ (០)១២ ៤៨៨ ១៥៦
ទូរសព្ទលើតុលេខ៖ +៨៥៥ (០)២៣ ៨៦១ ៥៦៤
អ៊ីមែល៖ neth.pheaktra@eccc.gov.kh

ខាង​ក្រោម​នេះ​ជា​ព័ត៌មាន​ទាក់​ទង​នឹង​សំណុំ​រឿងនេះ៖ 

លោក Victor Koppe ពន្យល់​អំពី​ការ​ប្ដឹង​សាទុក្ខ​របស់​ នួន ជា៖


 

លោកស្រី Anta Guisse ពន្យល់​អំពី​ការ​ប្ដឹង​សាទុក្ខ​របស់ ខៀវ សំផន៖

 

លោក Nicholas Koumjian ពន្យល់​អំពី​ការ​ប្ដឹង​សាទុក្ខ​របស់​សហព្រះ​រាជ​អាជ្ញា៖