សវនាការ​ថ្ងៃ​ទី ២៥៨ ក្នុង​សំណុំ​រឿង ០០២/០២

  • Hearing date :
  • Public attendance : 300 persons